سرویس اختصاصی

سرویس اختصاصی نامحدود + هماهنگی با روبات تلگرام + امکانات پردازشی درخواستی

RAM 8GB
4 Core
200GB HDD SSD
cPanel Licence
Backup Service Hosting (150)